Korisnički Ugovor

Uslovi i odredbe

Dobro došli na Missafir!

Ovi uslovi i odredbe objašnjavaju pravila i propise o korišćenju web stranice Missafir-a.
Missafir je firma u Turskoj registrovana pod imenom “MSFR Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.” (“MSFR Tehnologija i Konsalting A. D.”) na sledećoj adresi: kvart Ješildže; Ul. Ulubaš; Br: 32/3 / Kagithane / Istanbul (izvorno: Yeşilce Mahallesi Ulubaş Caddesi, No: 32 No:3 Kağıthane/İstanbul).

Pristupanjem web stranici smatra se da u potpunosti prihvatate sve ove uslove i odredbe. Ako ne prihvatate ove uslove i odredbe, nemojte koristiti web stranicu Missafir-a.

Ove uslove i odredbe treba čitati uporedo sa politikom privatnosti i politikom kolačića koje sadrže celokupni ugovor između Missafir-a i kupaca.
Obrazloženja
Terminologija koja se dole nalazi važi za odredbe i uslove, politiku privatnosti i politiku kolačića:
Korisnik / Kupac – Vi
Odnosi se na osobu koja ima pristup web stranici i koja je prihvatila odredbe i uslove naše kompanije.
Missafir, ili Mi

Podrazumeva se kao MSFR Tehnologija i Konsalting A. D.
Strana
Podrazumeva se kao korisnik ili Missafir.

Strane

Podrazumeva se kao korisnik ili Missafir. Račun
Odnosi se na neophodan onlajn nalog koji se pruža registrovanim kupcima / korisnicima za kupovinu usluga. Gost
Odnosi se na osobu koja imovinu / dom kupca iznajmi preko jedne od onlajn platformi za iznajmljivanje. Naknada / Nadoknada
Odnosi se na naknadu koju Missafir naplaćuje kupcima / korisnicima za pružene usluge. Imovina / Objekat
Odnosi se na imovinu/objekat za koju/kojeg će se koristiti usluge Missafir-a. Web stranica
Odnosi se na web stranicu Missafir-a. Odnos između strana
Kupac / Korisnik garantuje da je ovlašćen da stupa u odnos koji je opisan u ovim odredbama i uslovima, te potvrđuje da je za to dobio sva potrebna odobrenja. Između navedenih strana postojaće nezavisni ugovorni odnos. Osim nezavisnog odnosa ugovora, nijedan izričit ili impliciran izraz koji se nalazi u ovim odredbama i uslovima neće predstavljati / stvarati partnerstvo, zajedničko ulaganje, zapošljavanje i odnos povlastica. Sve strane prihvataju da su usluge pružene u okviru ovih uslova i odredbi profesionalnog karaktera i da ne predstavljaju resurse za normalnu ličnu upotrebu. Sve strane snosiće i isplatiće sve poreze, naknade, doprinose zdravstvenog osiguranja i ostale troškove koji njima pripadaju a koji proizilaze iz primene izvršavanja obih uslova i odredbi. U ovim uslovima i odredbama:
Pozivanje na zakone, statute, administrativna uputstva ili bilo koje druge pravne dokumente smatraće se ažuriranim ako se takvi tekstovi vremenom budu menjali ili dopunjavali. Pružanje usluga
Missafir pruža sledeće usluge svojim kupcima / korisnicima koji čekaju goste: usluge čišćenja koje obuhvataju i pripremanje i čišćenje imovine / objekta za nove goste. U sklopu usluga čišćenja mogu se zahtevati i usluge menjanja posteljine. Usluge check-in’a i check-out’a kojim je potrebno pomoći gostima tokom dolaska i odlaska. 2.Missafir je saglasan da pruži odabrane usluge kupcima / korisnicima koje će obavljati sa razumnom pažnjom po prijemu važeće rezervacije usluga. Podnošenjem zahteva na [email protected] adresu putem e-maila, Missafir će podneti priznanicu za svaku izvršenu uslugu. Da bi rezervacija usluge bila važeća zahtev za uslugu od strane korisnika / kupca mora biti predat Missafir-u najmanje 48 sati unapred. Strane su saglasne da Missafir poseduje pravo da angažuje podizvođače za pružanje nekih ili svih gore navedenih usluga i da će se uslovi i ugovori trećih lica dodatno primeniti u ovom ugovoru. Obaveze kupca
Vlasnik imovine / objekta je isključivo odgovoran za stanje, sigurnost i sigurnost imovine zajedno sa zakonima, statutima. administrativnim uputstvima i drugima zakonskim direktivama u mestu gde se nalazi u skladu sa pravilima objavljenim od strane zvaničnih institucija i organizacija. 2.Vlasnik imovine / objekta je isključivo odgovoran da preduzima druge inicijative neophodne za izvršavanje usluga, ne ograničavajući se na navedenim u ovom ugovoru, i to u saradnji sa zaposlenima u Missafir-u ili sa trećim licima koje Missafir bude zaposlio. Vlasnik imovine / objekta je isključivo odgovoran da preda ključeve Missafir-u neophodne za pristup nekretnini prije pružanja usluga, ili ako to nije moguće ili ako vlasnik ne želi da obezbedi ključeve, da omogući pristup imovini / objektu na vreme kada će usluge biti pružene. Vlasnik imovine / objekta je dužan da dozvoli Missafir-u da se naplata izvrši sa debitne ili kreditne kartice po njegovom izboru za usluge koje se nude kupcu po cenama prikazanim na web stranici. Cene usluga
Detalji o našim postojećim naknadama mogu se naći na web stranici i ugovoru sa kupcima / korisnicima. Kupac / Korisnik je saglasan da će se takve usluge smatrati u potpunosti ivzršenim u slučaju da osoblje Missafir-a nije u mogućnosti da pristupi imovini / objektu zbog toga što kupac / korisnik koji rezerviše uslugu ne omogućava pristup imovini / objektu. U slučaju da Missafir iz svojih posebnih razloga ne može pružiti usluge, kupcu / korisniku će biti vraćene naknade za usluge. U bilo kom drugom slučaju i u slučaju kada kupac / korisnik želi ukinuti usluge, Missafir će vratiti naknadu za usluge samo u slučaju odobrenja administracije Missafir-a. Missafir članstvo Kreiranjem naloga Missafir-a, smatra se da prihvatate odredbe i uslove web stranice koji se nalaze u ovom ugovoru. Odredbe i uslovi koji su navedeni u ugovoru postaju važeći formiranjem registracije. Svaki registrovan kupac / korisnik koristi svoje lične podatke kako bi pristupio naprednim funkcijama web stranice. Svaka vrsta ulaska na nalog korištenjem ličnih podataka kupaca / korisnika smatra se da je odrađena od strane kupca / korisnika. Ograničenje obaveza
Korisnik / kupac potvrđuje da Missafir zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da blokira korišćenje web stranice ili pristup bilo kog naloga Missafir-ovoj web stranici u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga. Web lokacija za goste, mobilna aplikacija itd. iako održava pristupne kanale pogodnim za kontinuirani pristup, problemi sa pristupom se mogu pojaviti s vremena na vreme. Korisnik / kupac prihvata da pristup web stranici ili nalogu možda neće biti dostupan zbog okolnosti pod kontrolom Missafir-a (npr. rutinsko održavanje) i van kontrole Missafir-a. Missafir se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ovim prekidima. Korisnik / kupac ne može smatrati Missafir odgovornim za bilo kakve troškove, obaveze, štete, tužbe, radnje, vladine procedure, poreze, kazne ili kamate, pravne troškove i druge troškove nastale kao rezultat kršenja obaveza korisnika / kupca tačke 5 gore.
Registrovani korisnici / kupci su isključivo odgovorni za svoj nalog i informacije za prijavu i stoga ne mogu smatrati Missafir odgovornim za bilo kakve probleme koji mogu nastati u vezi sa pogrešno usmerenim ili lažnim korišćenjem njihovog naloga. Strane neće biti odgovorne za zanemarivanje ili neispunjavanje svojih obaveza iz ugovora zbog štrajkova, lokauta, nereda, ratnih uticaja, epidemija, vanrednih stanja koja će se proglasiti nakon prihvatanja ovih uslova, požara, zemljotresa i drugih razloga više sile. Strane koje ne mogu ispuniti svoje obaveze zbog razloga viših sila, moraju odmah pismeno obavestiti drugu stranu i dati pune informacije o situaciji i proceniti vreme potrebno za prevazilaženje situacije. Trebalo bi da preduzme neophodne korake da minimizira gubitak strana i nastavi da obavlja svoje obaveze koliko god je to moguće. Rezervacijom usluge, saglašavate se da dozvoljavate zaposlenima i ugovaračima kompanije Missafir da slobodno pristupaju vašoj imovini tokom njihovih usluga, koristeći bilo koji drugi način pristupa, kao što su ključevi koje ste vi predali. Uzimajući u obzir relativne rizike i interese projekta, korisnik / kupac u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, snosi odgovornost za bilo koje potraživanje, gubitak, trošak, štetu ili iz bilo kog razloga, uključujući advokatske i stručne honorare i troškove, osim ako nisu uzrokovani grubim nemarom. Ukupna odgovornost Missafir-a prema korisniku / kupcu za bilo kakvu odštetu, gubitak, trošak, štetu ne može premašiti ukupnu Missafir-ovu naknadu koja se obračunava za usluge pružene prema ovim Uslovima i odredbama. Missafir se neće smatrati odgovornim za bilo kakve radnje preduzete od strane podizvođača ili trećih lica. Način obaveštenja
Pisana obaveštenja vezana za ovaj ugovor trebaju se slati na [email protected] e-mail adresu.. Podizvođači
Strane su saglasne da Missafir poseduje pravo da angažuje podizvođače za pružanje nekih ili svih gore navedenih usluga i da će se uslovi i ugovori trećih lica dodatno primeniti u ovim odredbama i uslovima. Raspuštanje ugovora
Ugovorni odnos utvrđen ovim uslovima i odredbama može se ukinuti pismenim obaveštenjem kupaca / korisnika kojeg trebaju poslati elektronskom poštom na [email protected] e-mail adresu. Missafir zadržava pravo da odbije pružanje usluga brisanjem naloga korisnika ili pravo da raskine ovaj ugovor iz bilo kog razloga. Nesuglasice / Spore
U slučaju pojave bilo kojih nesuglasica / spora između Missafir-a i korisnika / kupca, koji su vezani sa ovim uslovima i odredbama, bilo koja od strane obavestiće drugu stranu detaljnim obaveštenjem o nesuglasici. Strana koja primeti bilo kakvu situaciju koja može dovesti do spora / nesuglasice, obaveštava drugu stranu. Nakon obaveštenja druga strana rešiće spor unutar deset radnih dana. Nijedna strana ne može izneti nesuglasicu / spor pred sud bez poštovanja pravila koja su navedena pod ovim naslovom. Postojanje nesuglasica / spora između strana, ne poništava obaveze koje su navedene u ovim odredbama i uslovima. Promene u ugovoru
Ovi uslovi i odredbe mogu se promeniti bilo kada od strane Missafir-a. Ove promene postaće važeće u trenutku kada se ažuriraju. Iz ovog razloga, korisnicima / kupcima se predlaže da povremeno proveravaju ove uslove i odredbe. Deljivost
Ako bilo koji od uslova i odredbi postane nevažeći i nesprovodljiv, ostatak ugovora biće tumačen na najbolji mogući način kako bi stranama omogućio da ostvare svoju svrhu. Pravno obaveštenje
Strane koje prihvataju uslove i odredbe prihvataju da su ove odredbe i uslovi jasni i pravedni. Strane takođe prihvataju da razumiju implikacije koje mogu proističi iz ovih uslova i odredbi i da mogu zatražiti nezavisni pravni savet kada je to potrebno. Odricanje od odgovornosti
Odricanje od odgovornosti uslova i odredbi od strane Missafir-a iz bilo kog razloga, ne predstavlja presedan za bilo koje druge situacije ili uslove. Obaveštenja o odricanju od odgovornosti napisana i potpisana od strane osoba koje nisu ovlašćene u Missafir-u, ne mogu se tumačiti protiv Missafir-a. Važeći zakon i sudovi u ugovoru
Ovi uslovi i odredbe tumače se i primenjuju u skladu sa zakonima Republike Turske. Za sve vrste radnji, transakcija i tužbi koje proizilaze iz ovog ugovora nadležni su Sudovi u Istanbulu Ovaj član se ne može tumačiti kao ograničavanje prava kupaca / korisnika na pokretanje tužbi pred drugim specijalnim sudovima ili pred sudovima države u kojoj se nalazi njihova imovina.

Compare listings

Compare