Kullanıcı Sözleşmesi

Hükümler ve Koşullar

Missafire Hoşgeldiniz!

İşbu Şartlar ve Koşullar, Missafir Web Sitesi’nin kullanımıyla ilgili kuralları ve yönetmelikleri açıklar.

Missafir, Türkiye’de Yeşilce Mahallesi Ulubaş Caddesi, No: 32 No:3 Kağıthane/İstanbul adresindeki MSFR Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. kayıtlı bir şirkettir. Tarafınızca web sitesine erişim sağlanması işbu Hükümler ve Koşulları bütünüyle kabul ettiğinizi varsayar. İşbu Hüküm ve Koşulları kabul etmiyorsanız, Missafir web sayfasınıkullanmayınız. Bu Şartlar ve Koşullar, Missafir ve Müşteri arasındaki tüm sözleşmeyi içeren Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası ile bağlantılı olarak okunmalıdır.

1. TARAFLAR VE AMAÇ

1.1. İşbu kullanım sözleşmesi (“Sözleşme”) www.missafir.com adresinde yer alan web sitesini (veya Missafir tarafından belirlenecek diğer adres ve/veya mobil uygulamaları) (“İnternet Sitesi” ve “Mobil Uygulama”) kullanmak isteyen kişiler (“Kullanıcı”) ile Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi No:4 D:1101 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde kayıtlı MSFR Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. (“Missafir”) arasında elektronik olarak onaylanarak kabul edilmiştir.

2. KONU VE AMAÇ

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu ve amacı, Kullanıcı ile Missafir arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

3. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Missafir, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama vasıtasıyla farklı dönemler için kiralama platformları (“Platform”) üzerineden gayrimenkul kiralamaya ilişkin ayrıca akdedilen bir sözleşme kapsamında kiraya verenlere teknoloji ve danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, salt İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’ya erişim, bu hizmetlerin Missafir tarafından sunulacağı anlamına gelmemektedir.

3.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme ve Platform üzerinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmete ilişkin olarak Missafir tarafından yapılan/yapılacak her türlü bildirimi ve bu bildirimlere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Missafir, Platform aracılığıyla kiraya veren ve diğer üçüncü kişilerle arasında gerçekleştirilen işlemlere taraf olmadığı gibi bu işlemlerle ilişkili herhangi bir taahhüt ve sorumluluk üstlenmez, ortaya çıkan uyuşmazlıklarda arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

3.4. Missafir ile Kullanıcı hukuken bağımsızdırlar. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

3.5. Kullanıcı, Missafir’e üye olurken ve/veya kullanırken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, Missafir’in bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Kullanıcı sorumlu olup, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinden üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bu sebeple uğrayabileceği zarardan Missafir’in herhangi bir sorumluluğu yoktur

3.6. Kullanıcı, İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve Platform’u kullanılırken ve bunlara her türlü içerik temin edilirken Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ve yürürlükteki her türlü mevzuata uygun davrandığını, bu içeriğin genel ahlaka uygun olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını (kişilik hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, vb.) ihlal etmediğini; aksi yöndeki davranışından dolayı Missafir’in uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Kullanıcı tarafından, Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ihlal edilmesi ve/veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veya diğer merciler tarafından talep edilmesi halinde Missafir’in Kullanıcı’nın oluşturmuş olduğu hesabı askıya alma, silme ve bir daha hesap açma imkanını elinden alma, girdiği tüm içerikleri yayından kaldırma hakları ve bunlardan bağımsız olarak tazminat talep etme hakkı saklıdır.

3.8. Kullanıcı, yasal ve ticari sebeplerle, Missafir tarafından kendisinin İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve Platform’u kullanırken kullandığı internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, erişim tarihi ve saati, bunlarda bulunulan sırada erişilen sayfalar ve bunlara doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgileri saklamasına, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında işbu veriler ile bunlar kapsamında kendisine ilişkin olarak yüklenen tüm kişisel verilerin Missafir tarafından işlenmesine ve saklanmasına ve İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve Platform’un işleyişine ilişkin olarak gerekli olan üçüncü kişilere aktarılmasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Missafir yasal nedenlerden dolayı ve/veya resmi mercilerin talebi üzerine Kullanıcı’nın bilgilerini, Kullanıcı’nın önceden iznini almaksızın ilgili mercilere bildirebilir.

3.10. Missafir İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın sorunsuz çalışması için azami gayreti gösterecek olup, bunların hatasız çalışacağını taahhüt etmemekte ve Kullanıcı’nın verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunlara gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve Platform’un kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı Missafir’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. Missafir münhasıran kendi takdirine bağlı olarak, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın tamamını veya bir kısmını değiştirebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.

3.11. İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve Platform, Missafir’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir ve Missafir bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan hiçbir surette sorumlu değildir.

3.12. Missafir, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve dizaynı ile bunlardaki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyal”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketlerden dolayı Missafir’in hukuki ve cezai talepleri ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

3.13. Ücretlendirme dahil olmak üzere İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden hizmetlerin sunumuna ilişkin koşullarda gerek Missafir’in münhasır takdirine bağlı olarak gerekse mevzuat ve/veya yetkili kurum ve kuruluşların talimatları nedeniyle zorunlu olarak herhangi bir değişiklik olması halinde bu durum Missafir tarafından Platform üzerinden Kullanıcı’ya bildirilecek ve bildirim tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı tarafından ilgili değişikliklerin kabul edilmemesi halinde Müşteri’nin bunlara erişimi sona erdirilecektir.

3.14. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleri kapsamında düzenlenen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Sözleşme’nin Missafir’in her türlü tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal feshedilebileceğini ve/veya Missafir’in Kullanıcı’nın erişimini askıya alma veya derhal sona erdirme hakkının bulunduğunu, bu kapsamda Missafir’in uğrayabileceği her türlü zararı ve ödemekle yükümlü olabileceği her türlü idari, cezai, adli para cezalarını derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.15. Kullanıcı, kendisine ait hesap üzerinden İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve Platform’a erişecek ve işlem yapacak tüm kişilerin tüm işlem ve fiillerinin kendi adı ve hesabına yapıldığını ve kendisini bağladığını, işbu Sözleşme’ye ve ilgili tüm mevzuata uygun davranmasını sağlayacağını, işbu kişilerin tüm işlem ve fiillerinden bizzat sorumlu olduğunu, ilgili kişilerin herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye ve/veya mevzuata aykırı işlem ve fiillerinden dolayı Missafir’in uğrayabileceği zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.16. Kullanıcı, hesabını üçüncü kişilere kiralayamaz ve/veya kullandıramaz; aksinin tespiti halinde üyelik derhal sona erdirilir.

3.17. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar ile arasındaki ilişkiden doğabilecek tüm zararlardan kendisinin ve kiraya verenin sorumlu olduğunu, Missafir’e böyle bir durumda her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde sorumluluk atfedilmeyeceğini, Missafir’in her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde bir ücret, tazminat gibi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

3.18. Kullanıcı ile Missafir arasında, İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve Platform’a ilişkin ayrıca bir Hizmet/Danışmanlık Sözleşmesi akdedilmesi halinde, ilgili sözleşme hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

3.19. Gizlilik ve kişisel verilere ilişkin olarak, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinde yayınlanmoş olan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Formu hükümleri saklıdır.

4. MÜCBİR SEBEPLER

4.1. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu borç ve yükümlülüklerden herhangi birini kaza, yangın, su baskını, grev, deprem, savaş, iç savaş, isyan veya idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme gibi kendi kontrolü dışındaki benzeri sebepler nedeniyle yerine getirememesi bu Taraf’ın sorumluluğu sonucunu doğurmayacak ve bu durum mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin 30 (otuz) takvim günü boyunca ortadan kalkmaması durumunda, Taraflar’dan her biri Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

4.2. İşbu Sözleşme bağlamında internet servis sağlayıcılarından ve diğer ilgili kuruluşlardan kaynaklanan kesinti ve gecikmeler ve üçüncü şahısların eylemleri, öngörülemeyen, acil bakım onarım çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar, deprem, pandemi gibi haller mücbir sebep sayılacak olup, taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumluluğu cihetine gidemeyeceklerdir.

5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ

İşbu Sözleşme, Kullanıcı veya Missafir tarafından herhangi bir sebeple üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

6. UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

Sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık halinde, İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkili olacaktır.

7. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Müşteri tarafından, üye olarak kayıt olması anından veya İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama kapsamında sunulan hizmetleri kullanmaya başlamasından itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerinin okunduğu ve onaylandığı kabul edilir.

Compare listings

Karşılaştırmak